Moore Automation
รับประกันอะไหล่ส่วนเกินทุกชิ้น 1 ปี
ระยะเวลาการรับประกันคือหนึ่งปีนับจากวันที่จัดส่ง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดของชิ้นส่วน เรารับประกันว่าในช่วงระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะปราศจากข้อบกพร่องในการใช้งานที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานปกติ หากเกิดข้อบกพร่อง เราจะส่งเครื่องเปลี่ยน ซ่อมเครื่อง หรือส่งคืนโดยขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

คุณต้องติดต่อเราเพื่อขออนุมัติการส่งคืน จากนั้นส่งคืนอุปกรณ์ที่ชำรุดภายใน 30 วันหลังจากรายงานข้อบกพร่อง


โรงงานอะไหล่ใหม่
อะไหล่ใหม่ของโรงงานยังคงรับประกันโดยผู้ผลิตเต็มจำนวน