Moore Automation
  • ABB, Allen Bradley, GE, Siemens, Schneider, Woodward
    ส่วนต่อประสานระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (หรือเรียกอีกอย่างว่าส่วนต่อประสานผู้ใช้) เป็นสื่อกลางในการโต้ตอบและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบและผู้ใช้ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างรูปแบบข้อมูลภายในและรูปแบบที่มนุษย์ยอมรับได้ อินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรมีอยู่ในทุกสาขาที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร...

ผลรวมของ 1 หน้า